§ 1
1.1. Sklep internetowy udostępniony pod adresem internetowym www.sklep.poradniklowiecki.pl, prowadzony jest przez Barbarę Gawin prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Barbara Gawin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6981082382, REGON 411131623
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów (osób fizycznych) jak i do Przedsiębiorców (osób prawnych) korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.poradniklowiecki.pl
1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.poradniklowiecki.pl
1.6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

§ 2

Definicje
2.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
2.2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu
2.3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Barbara Gawin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6981082382, REGON 411131623
2.4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
2.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.poradniklowiecki.pl
2.6. Sklep internetowy  – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.poradniklowiecki.pl, za pośrednictwem którego klient może w składać zamówienia
2.7. Towar – produkty i usługi prezentowane w sklepie internetowym
2.8. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez klienta towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia
2.9. Konto - konto klienta w sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie
2.10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta
2.11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
2.12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego

§ 3
Kontakt ze Sklepem:
3.1. Adres korespondencyjny
F.H.U. Barbara Gawin Plac Wolności 26, 64-000 Kościan
3.2. Adres email
poradniklowiecki@gmail.com
3.3. Nr telefonu
+48 660120079


§ 4

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania oraz składania zamówień konieczne jest:
- urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową
- aktywne konto poczty elektronicznej email
- akceptacja plików coockies podczas przeglądania sklepu


§ 5

5.1 Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z urządzeniami technicznymi klienta
5.2 Przeglądanie ofert sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na towary i usługi możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta
5.3 Ceny podane w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają zawarty w cenie podatek VAT).
5.4 Korzystanie ze sklepu internetowego Poradnika Łowieckiego jest bezpłatne

§ 6

6.1 Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
6.2. Założenie konta w sklepie jest darmowe
6.3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji
6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do właściciela sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny

§ 7

W celu złożenia zamówienia należy:

7.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji
7.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
7.3. jeżeli osoba zainteresowana wybrała możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, wypełnia formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu/produktów, wybiera rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia
7.4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
7.5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

§ 8

8.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy i formy wybranej przez zamawiającego podczas składania zamówienia.
8.2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy i firmy realizującej wysyłkę i może wynosić od jednego do kilku dni np. przesyłka pocztowa 2-3 dni robocze, kurier 24-48 h
8.3. Koszt dostawy zależny jest od wybranej opcji dostawy (przesyłka pocztowa, kurier, paczkomaty itd.) i określony jest w końcowej części formularza zamówienia. Przy zamówieniu wielokrotnym (różne produkty w jednym zamówieniu) i wysyłce na jeden adres, koszt wysyłki określa się według jednej, najwyższej stawki określonej dla zamawianych produktów (jedna opłata za wszystkie produkty)
8.4. Zapłata za zamówienie następuje przelewem na rachunek podany w zamówieniu lub za pośrednictwem płatności elektronicznych (po udostępnieniu tej formy płatności przez sklep).
Sposób wyboru formy płatności należy do zamawiającego towar lub usługę i jest możliwy w ;podsumowaniu zamówienia, gdzie konsument wybiera jedną z możliwych form płatności. Płatność za zamówienie powinna być wykonana w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
8.5. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia bez dodatkowych kosztów.


§ 9

9.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Poradnika Łowieckiego podany w niniejszym regulaminie
9.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru
9.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
F.H.U. Barbara Gawin
Plac Wolności 26
64-000 Kościan
9.5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi kupujący/zamawiający.

§ 10

10.1. F.H.U. Barbara Gawin jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
10.2. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną (mailem) na adres email: poradniklowiecki@gmail.com lub korespondencyjnie na adres F.H.U Barbara Gawin Plac Wolności 26 64-000 Kościan
10.3. F.H.U. Barbara Gawin zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji (w terminie do 14 dni) a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania kupującego o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
10.4. Produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej produktu. W szczególnych przypadkach informacje gwarancyjne zamieszczone będą w opisie towaru
10.5. Produkty nie objęte gwarancją podlegają przepisom o rękojmi. Szczegółowe przepisy dotyczące rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

11.1. Nieprawidłowości związane z działaniem sklepu można zgłaszać mailem na adres: poradniklowiecki@gmail.com lub telefonicznie pod nr 508913291 w godz. 9-17 w dni robocze.
11.2. Zgłoszenia wysłane na adres mailowy poza godzinami wskazanymi w § 11.1 oraz w dni wolne i świąteczne rozpatrzone zostaną w najbliższy dzień roboczy.
11.3. W celu umożliwienia szybkiego kontaktu zgłaszający proszony jest o podanie danych kontaktowych oraz w miarę precyzyjne określenie nieprawidłowości.


§ 12

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy klientem a Poradnikiem Łowieckim prowadzącym sklep internetowy zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Konsument ma możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/§ 13

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

13.1. Administrator danych – Barbara Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Barbara Gawin w Kościanie Plac Wolności 26 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6981082382, REGON 411131623
13.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
13.3. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie;
13.4. Przetwarzanie danych osobowych (jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) wykonywane jest jedynie w celu realizacji i wysyłki zamówienia oraz wystawiania faktur.
13.5. Stosowanie zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Sklep rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
13.6. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których te dane dotyczą.
13.7. Zmiana danych osobowych:
Po zalogowaniu się na naszej stronie i wybraniu opcji "twoje konto", możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych a także chęci otrzymywania Newslettera. Twojego adresu email i nick'a nie można zmienić. Są to dane, które służą do identyfikacji użytkownika. W każdym czasie użytkownik ma prawo wglądu, zmiany bądź całkowitego usunięcia swojego konta i wszelkich danych osobowych.
13.8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a sklepem internetowym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
13.9. Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.


§ 14

Polityka prywatności (pliki coockies)
14.1. Podczas Twojej wizyty na stronie naszego sklepu internetowego, zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. służą one dla celów statystycznych.
14.2. Na naszej stronie ciasteczka służą do:
- przechowywania informacji o użytkowniku
- celów statystycznych
14.3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników w sklepie internetowym. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
14.4. Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu to możesz wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce.